< Home
นโยบายทางธุรกิจ
นโยบายความเป็นส่วนตัว       
บริษัท ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ (www.nariollarias.com) ของบริษัท ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้ 
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า       
ทางเว็ปไซต์ (www.nariollarias.com) จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมลและการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมลก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมลจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง 
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.nariollarias.com 
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.nariollarias.com เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัท ท่านสามารถลงทะเบียนตามที่บริษัทกำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ โดยส่งอีเมลมาที่ info@nariollarias.com
เว็บไซต์ของบริษัท ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผุ้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมอาจจะประกอบไปด้วย
 1. วันและเวลา ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 2. การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
 3. เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
 4. ประเภทของการสืบค้น
 5. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท
 เว็บไซต์ www.nariollarias.com อาจทำการตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทอาจใช้ระบบ “คุกกี้” (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดย “คุกกี้”จะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่าน ดังต่อไปนี้
 1. หมายเลขไอพี
 2. ชนิดของเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง
 3. เว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม
 4. เวลาที่เข้าเยี่ยมชม
 5. เว็บไซต์ที่อ้างถึงบริษัท
การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล         
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเว็บไซต์ www.nariollarias.com จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกเก็บรวบรวมและนำไปใช้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์         
หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านกระบวนการสมัครกับเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือดำเนินการธุรกรรมใดๆกับเว็บไซต์ของบริษัท บริษัท จะรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล         
www.nariollarias.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคลภายนอก หรือองค์กรอื่นใด เว้นแต่ท่านได้ทำการร้องขอ หรือเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต          เว็บไซต์ www.nariollarias.com อาจทำความตกลงไว้กับผุ้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์(E-Commerce)ของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.nariollarias.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน         
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทางเว็บไซต์ www.nariollarias.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน         
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 1. จดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่ 20/18 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
 2. จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) โดยส่งมาที่ info@nariollarias.com
 3. ผ่านทางเว็บไซต์ โดยไปที่เมนูในหัวข้อ “ติดต่อเรา”
นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า
บริษัทมีนโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า เฉพาะกรณี
1. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับสินค้าสั่งซื้อ (อาทิ เฉดสี,ขนาด)
2. สินค้าที่ได้รับความเสียหาย แตก หัก ระหว่างการจัดส่ง
** สินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนคืนจะต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้น **
** ระยะเวลาเปลี่ยน - คืนสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อพร้อมหลักฐาน อาทิ ใบเสร็จ **
นโยบายการคืนเงิน
บริษัทมีนโยบาย เฉพาะกรณีลูกค้าชำระเงินผิด เกินกว่ายอดราคาสินค้าหรือโปรโมชั่น ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้ลูกค้า
นโยบายความปลอดภัยของลูกค้า
บริษัทมีนโยบายความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลของลูกค้า ในรายละเอียด ชื่อ , ที่อยู่ , เบอร์ติดต่อ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ อย่างเข้มงวด
- ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
- ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลอื่น
Close